Over Giesbert Assurantiën

Beste relatie

De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen en andere financiële producten zoals bijvoorbeeld hypotheken. Daarom is er tegenwoordig wetgeving van kracht welke voorschrijft aan welke punten bemiddelaars in assurantiën en hypotheken minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Giesbert Assurantiën heeft alle vergunningen en diploma’s in bezit om aan deze wetgeving te voldoen op het gebied van verzekeringen en hypotheken. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wet.

Wie zijn wij?
Al sinds 1997 mogen wij de financiële belangen behartigen van onze relaties. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Wij kennen de prijs/kwaliteit verhouding bij o.a. verzekeringen en hypotheken als geen ander en zijn daarom altijd in staat een gedegen en onafhankelijk advies te geven over allerlei financiële vraagstukken. Wij letten daarbij op de prijs maar ook vooral op de voorwaarden. Wij hebben onze automatisering dusdanig voor elkaar, dat wij onafhankelijk kunnen adviseren op het gebied van verzekeringen en hypotheken.

Kamer van Koophandel
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06082390

Autoriteit Financiele Markten
Bij de AFM staan wij geregistreerd onder nummer 12002176

Onze diensten
Wij kunnen u adviseren op het gebied van: 

 • Schadeverzekeringen
  Met dit soort verzekeringen kunt u de schade vergoed krijgen. U kunt hierbij denken aan een autoverzekering, een reisverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering een brandverzekering etc. Veelal maken we gebruik van aantrekkelijke pakketten.
 • Zorg en inkomensverzekeringen
  Hierbij gaat het om verzekeringen, welke uw ziektekosten vergoeden of verzekeringen die inkomstensderving vergoeden bij ziekte. 
 • Levensverzekeringen
  Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor de aflossing van een schuld of andere toekomstige zaken. Ook kunt u een vorm van overlijdensrisicoverzekering afsluiten. 
 • Hypotheken
  Onze doelstelling hierbij is ervoor zorgen dat de financiering voor de aankoop van een woning of een oversluiting, goed aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële mogelijkheden. Alle vormen kunnen hierbij aan bod komen zoals bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek of een annuiteitenhypotheek. 

Wat verwachten wij van u?
U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onderverzekerd blijven.

Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

Onze bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties.

Giesbert Assurantiën is op werkdagen geopend van 9.00 tot en met 17.00 uur. Buiten kantooruren, tijdens afwezigheid en op zaterdag en zondag zijn wij voor dringende vragen ook mobiel te bereiken. Ons mobiele nummer is 06-22909753. 
Als niemand aanwezig is op kantoor kunt u uw boodschap inspreken. U wordt dan altijd binnen 24 uur teruggebeld. Ook kunt u op onze website www.giesbert.nl of per e-mail info@giesbert.nl wijzigingen doorgeven.

De Premie
* Incasso door verzekeraar.
U kunt in bepaalde gevallen de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven. Premieafschrijving gebeurt op een vast moment dat vooraf aan u is bekendgemaakt. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. Wij laten de incasso verzorgen door de maatschappij zelf.

* Afspraken rondom premiebetaling
Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Onze relatie met verzekeraar
Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen en banken te adviseren. Met een tiental instanties hebben wij een rechtstreekse relatie. Alle andere maatschappijen kunnen we aanbieden via Nedasco te Amersfoort. Nedasco is een groothandel in verzekeringen en wij hebben de mogelijkheid door onze samenwerking met Nedasco om vrijwel alle verzekeringsproducten welke verkrijgbaar zijn aan te bieden. Wij zullen er dus altijd voor zorgen dat u een geschikte verzekering krijgt die voor uw specifieke situatie in aanmerking komt.

Hoe worden wij beloond?
* Beloning op basis van provisie
Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Een indicatie van de hoogte van de provisie is te lezen in ons dienstverleningsdocument.

* Beloning op basis van uurloon of vast bedrag
Desgewenst kunnen wij u ook op basis van uurloon van dienst zijn. Ons uurtarief is € 85,00 per uur. Eventueel kunnen we ook voor een vooraf vast afgesproken bedrag bemiddelen. Het zogeheten verrichtingentarief. U bent dan niet afhankelijk van de onzekere factor hoeveel uren wij nodig zijn. Beloning op basis van een verrichtingentarief kennen wij o.a. bij hypotheekbemiddeling.

Onze kwaliteit
Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12002176. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen en hypotheken. Wij zijn tevens in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging van relatie
U hebt recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons Giesbert Assurantiën totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

Klachten
Wij staan ook ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening(Kifid).

Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij dit Klachteninstituut. Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.000123

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg